Wahyuni, Septi, Yuana Maulidi, and Muhammad Maftuh Fauzi. “Tahl?lu kull?yati Al-Jaudah Al-id?r?yah (TQM) Li Al-‘amal?y?ti Al-id?r?yati Al-tasyg?l?yati F? Daurah Al-Lugah Al-Arabiyah Al-Azh?R Pare”. Journal of Language Intelligence and Culture 2, no. 1 (June 30, 2021): 68–92. Accessed September 16, 2021. https://jlic.iain-jember.ac.id/index.php/jlic/article/view/45.