Wahyuni, Septi, Yuana Maulidi, and Muhammad Maftuh Fauzi. 2021. “Tahl?lu kull?yati Al-Jaudah Al-id?r?yah (TQM) Li Al-‘amal?y?ti Al-id?r?yati Al-tasyg?l?yati F? Daurah Al-Lugah Al-Arabiyah Al-Azh?R Pare”. Journal of Language Intelligence and Culture 2 (1):68-92. https://doi.org/10.35719/jlic.v2i1.45.